Apr 30, 2012

Advanced System Tweaker 1.0.7 Full + PortableAdvanced System Tweaker 1.0.7 + Portable

Advanced System Tweaker 1.0.7 + Portable | 4.7/6.3 Mb

Advanced System Tweaker là một trung tâm trung tâm cho bất kỳ loại tinh chỉnh hoặc bất cứ điều gì khác có thể được thực hiện thông qua các tập tin registry, lệnh và các tập tin VBScript. Các tiện ích trong chương trình cho phép nó phát triển và xử lý chỉ là về bất cứ điều gì. Chương trình có một liên kết trực tiếp để tìm kiếm và tìm thấy danh sách ngày càng tăng của tiện ích. Chương trình đi kèm với 37 + add-on đã được cài đặt. Sử dụng chương trình dễ dàng. Duyệt qua các cài đặt add-ons và chạy một trong những bạn muốn. Đối với một giải pháp click 1, bạn có thể sử dụng Tweaker hệ thống đơn giản. Không giống như các hệ thống đơn giản Tweaker, Advanced System Tweaker là tiện ích hỗ trợ. Vì vậy, nó có khả năng không giới hạn. Bạn cũng chỉ chạy 1 tinh chỉnh tại một thời điểm.


Advanced System Tweaker is a central hub for any kind of tweak or anything else that can be done via registry files, commands and vbscript files. The add-ons in the program allow it to grow and handle just about anything. The program has a direct link to search and find the growing list of add-ons. The program comes with 37+ add-ons already installed. Using the program is easy. Browse through the installed add-ons and runs the one you want. For a 1 click solution you can use Simple System Tweaker. Unlike Simple System Tweaker, Advanced System Tweaker is add-on supported. So it has unlimited possibility. You also only run 1 tweak at a time. .
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© Free Download | Full Crack, Keygen, Serial
Designed by VNcrack Cooperated with Free Download
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top